Orientering om Planklagenævnets afgørelse om lokalplan 612 - Jyllinge Nordmark

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 25. november 2015, punkt 332, lokalplan 612 for Jyllinge Nordmark samt tilhørende kommuneplantillæg og miljørapport. Byrådsbeslutningen blev efterfølgende påklaget, herunder af Danmarks Naturfredningsforening til Natur- og Mil-jøklagenævnet, nu Planklagenævnet.

Planklagenævnet har den 21. april 2017 truffet afgørelse om at plangrundlaget ophæves. Afgørelsen betyder, at planprocessen skal gennemføres på ny før lokalplanen bliver gældende. Afgørelsen er truffet på baggrund af tre hovedpunkter:

Planklagenævnet finder ikke, at den supplerende høring før den endelige vedtagelse har været tilstrækkelig. Nævnet finder, at der i forbindelse med den endelige vedtagelse er foretaget så væsentlige ændringer af lokalplanens beskrivelse af mulige kystsikringsløsninger (ændret placering af østdiget og ændret placering af slusen), at der reelt er tale om et nyt planforslag, som skulle have været i fornyet høring i 8 uger.

Miljørapporten, som blev udarbejdet i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget, anses for mangelfuld, da den ikke forholder sig til de ændringer i lokalplanforslaget, som er nævnt ovenfor.

Planklagenævnet anser tilsvarende Natur 2000 konsekvens- og væsentlighedsvurdering for mangelfulde. Ved opstart af planlægning i et Natura 2000 område skal der laves en konsekvensvurdering og en væsentlighedsvurdering, der begrunder fravigelse af Natura 2000-beskyttelsen. De er udarbejdet, men er vurderet som utilstrækkelige, idet højvandslukke, fløjdige og pumpe ikke er beskrevet og vurderet. Planklagenævnet henviser her til bekendtgørelse om administration af planloven i Natura 2000-områder, hvoraf det fremgår, at det kræves at planmyndigheden (her kommunen) træffer afgørelse om planforslagets påvirkning af beskyttet natur (forvaltningen bemærker, at bekendtgørelsen er trådt i kraft et år efter vedtagelse af lokalplanen).

I afgørelsen har Planklagenævnet givet kommunen medhold i, at der er hjemmel i plan-loven til at fastsætte de medtagne bestemmelser i lokalplanen om stier og rekreative arealer. Endvidere har kommunen fået medhold i, at miljørapporten i tilstrækkelig grad opfylder miljøvurderingslovens krav om beskrivelse af alternative forslag til kystsik-ringsløsninger.

Forvaltningen vurderer, at afgørelsen primært nødvendiggør en revision af den bagvedliggende miljørapport og Natura 2000-vurderingerne, hvorimod selve lokalplanen kan sendes i fornyet høring alene med ajourføring af den nyeste viden om kystsikringsprojektet. Kommuneplantillægget, som var tilknyttet lokalplanen, er indskrevet i Kommuneplan 2016, og skal derfor ikke sendes i fornyet høring.

Forvaltningen vurderer, at en fornyet planproces kan gennemføres, så der kan ske vedtagelse af lokalplanen omkring årsskiftet efter offentlig høring i efteråret 2017. Dermed forventes planprocessen ikke at ville forsinke den igangværende proces med realisering af kystsikring af Nordmarken.